UnitedPress Trykkeri - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Praktisk info | Leverings betingelser

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser For UnitedPress Trykkeri Gruppen

Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig avtalt.

Avtalen gjelder for prepress, trykk, ferdiggjøring og bokbind. Den gjelder både for avtaler mellom grafiske leverandører og for avtaler mellom grafiske leverandører og andre kunder.

1 Tilbud og avtale

1.1. Alle tilbud er bindende i to måneder regnet fra tilbudets dato.

1.2. Bindende avtale anses inngått når kundens aksept er mottatt av leverandøren. I de tilfeller hvor oppdrag avtales uten at det foreligger et tilbud fra leverandøren, anses bindende avtale inngått når leverandøren har avgitt ordrebekreftelse på grunnlag av den muntlige samtalen.

1.3. Hvis det for utførelse av periodiske arbeider ikke er truffet avtale om oppsigelsesfrist gjelder 3 måneder for måneds- og kvartalskrifter og 6 måneder for ukes- og 14-dagers skrifter.

2. Pris

2.1. Prisen oppgis alltid ekskl. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er leveransen berettiget til fritak for merverdiavgift, må kunden dokumentere dette overfor leverandøren ved bestillingen.

2.2. Fraktkostnader inngår ikke i prisen med mindre det er avtalt.

2.3. Dersom prisen er oppgitt i annen valuta enn NOK, kan begge parter kreve valutaregulering for kursdifferanser på mer enn +/- to prosent beregnet fra tilbudets dato til betaling skjer.

2.4. Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av:

  • at grunnlagsmateriellet er ufullstendig og mangelfullt
  • at grunnlagsmateriellet fra kunden sendes/overleveres leverandøren senere enn avtalt
  • at det ikke kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått
  • at det ikke påløper meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.

2.5. Når originalmateriellet helt eller delvis leveres i digital form, er pris og leveringstid basert på at det oversendes etter de tekniske spesifikasjonene som uttrykkelig er avtalt mellom partene. Når pris er gitt med utgangspunkt i komplett høyoppløst dokument, forutsettes det at kunden selv har kontrollert dokumentet. Oppretting av feil i dokumentet blir registrert som merarbeid og faktureres i tillegg til den avtalte pris.

2.6. Når leverandøren mottar et høyoppløslig dokument og det lages prøvetrykk for å kontrollere/kvalitetssikre dokumentet, så skal prøvetrykket lages av leverandøren og godkjennes av kunden. Det garanteres ikke likhet med prøvetrykket på ubestrøkne papirkvaliteter og/eller kulørte papirkvaliteter.

2.7. Hvis kunden er til stede ved trykkstart er det det godkjente og signerte prøvetrykket som skal benyttes som kontrollgrunnlag. Dersom det må gjøres endringer utover fargelikhet med prøvetrykkene, må kunden betale for medgått tid og materiell. Det samme gjelder ved andre endringer fra godkjent prøvetrykk.

2.8. Omfattende arbeider i forbindelse med forespørsel om kostnadsberegninger, utarbeidelse av skisser, tegninger, utkast eller prøvearbeider utført etter anmodning, berettiger til godtgjørelse med mindre annet er avtalt.

3. Opphavsrett

3.1. Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av skift, bilder, tegninger eller annet materiale.

3.2. Dersom leverandøren i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende beholder han opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre publikasjoner eller ved andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for.

3.3. Opphavsmannen har rett til å bli navngitt slik god skikk tilsier. Dette gjelder både på selve originalverket og på verk som mangfoldiggjøres.

4. Leveringen

4.1. Dersom avtalt leveringstid ikke overholdes foreligger det forsinkelse.

4.2. Leveringen anses skjedd når varen/tjenesten eller leveransen er kommet frem til det avtalte leveringssted. Dersom leveringssted ikke er avtalt, anses levering skjedd når kunden får beskjed om at varen/tjenesten står klar for avhenting.

4.3. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold underrette kunden om forhold som medfører forsinkelse av leveringen. Dette gjelder både forsinkelse som skyldes tekniske problemer og forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdrag etter at arbeidet ble igangsatt.

4.4. Leverandøren skal på en betryggende måte oppbevare det godkjente dokument i 3 måneder etter at leveringen har funnet sted, med mindre annet er avtalt. jfr. punkt 11.

5. Avvikende opplag

5.1. Leverandøren forplikter seg til å levere det bestilte opplag. Et avvik på mindre enn pluss/minus to prosent må imidlertid aksepteres med mindre kunden skriftlig har presisert at nøyaktig bestilte kvantum må leveres.

5.2. Overopplag kan leveres og faktureres etter nærmere avtale.

5.3. Kunden avgjør om tilleggsopplag må leveres ved underlevering ut over to prosent.

6. Feil

6.1. Leveransen lider av en feil dersom kvalitet eller andre egenskaper samt opplag fraviker fra det partene har avtalt eller fra hva som følger av disse standardreglene.

6.2. Som feil anses ikke:

  • feil som kunden ikke skriftlig har rettet i korrektur, prøvetrykk eller plott
  • mindre fargeavvik fra godkjent print-korrektur, pdf-korrektur, prøvetrykk eller plott
  • mindre avvik fra avtalte spesifikasjoner
  • feil eller mangler som kan tilbakeføres til papir som kunden selv har anskaffet.

6.3. Leverandøren har rett og plikt til å avhjelpe en feil såfremt dette kan skje innen rimelig tid.

7. Reklamasjon

7.1. Eventuell reklamasjon må fremsettes uten ugrunnet opphold, og senest innen 14 dager fra varen/tjenesten er mottatt.

7.2. Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister kunden adgangen til å gjøre feilen eller forsinkelsen gjeldende.

8. Betalingen

8.1. Betalingen skal skje innen 14 dager fra fakturadatoen dersom annet ikke er avtalt. Tidsskrifter og andre periodiske leveringer faktureres for hver levering.

8.2. Det påløper renter fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.

8.3. På leverandørens anmodning er kunden til enhver tid pliktig til å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, bærer leverandøren utgiftene med bankgarantien.

8.4. Ved oppdrag som har en produksjonstid på over 30 dager, har leverandøren rett til en A-konto betaling.

8.5. Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

8.6. Til sikkerhet for riktig betaling har leverandøren tilbakeholdsrett i all kundens eiendom som er i leverandørens besittelse.

9. Force majeure

9.1. En ekstraordinær situasjon som etter kjøpsrettslige prinsipper kan karakteriseres som force majeure kan påberopes av den rammende part. Dette innebærer at det ikke vil foreligge mislighold av forpliktelser etter avtalen så lenge force majeure-situasjonen varer.

9.2. Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av et force majeure-tilfelle, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer.

9.3. Et force majeure-tilfelle medfører ikke at avtalen bortfaller med mindre partene er enige om det. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Påløpte omkostninger dekkes.

10. Konsekvenser ved avtalebrudd fra leverandørens side

10.1. Heving
Dersom leverandøren er skyld i at leveringstiden blir vesentlig oversittet, kan kunden heve kjøpet. Dersom det rettidig reklameres over en feil som er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp etter punkt 6.3 ikke lar seg gjøre, kan kunden heve kjøpet.

10.2. Erstatning
Dersom leverandøren er skyld i en ikke-vesentlig oversittelse av leveringstiden, kan kunden kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold. Det samme gjelder ved feil som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål. En eventuell erstatning er begrenset oppad til avtalt pris for den aktuelle ordren, ekskl. mva. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap regnes bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. Ved heving gis ingen erstatning.

11. Eiendomsrett

11.1. Fysisk originalmateriell levert av kunden returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom materiellet er benyttet direkte i produksjonsprosessen kan det påløpe kostnader i forbindelse med tilbakeleveringen. Disse kostnadene dekkes av kunden hvis ikke annet er avtalt.

11.2. Forslag, skisser, tegninger, originalmateriell, styringsprogrammer, montasjer og reproduksjons- og trykkmedia som er utarbeidet av leverandøren, er leverandørens eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Dette gjelder også når materiellet er elektronisk lagret.

11.3. Grunnlagsmateriell som er levert av kunden eller som er utarbeidet av leverandøren i forbindelse med ordren kan bare anvendes til arbeid for kunden eller etter hans samtykke.

11.4. Leverandøren er forpliktet til å oppbevare alle reproduksjons- og trykkmedia i tre måneder etter at leveringen har skjedd. Ytterligere oppbevaring skjer etter avtale med kunden og på hans bekostning.

12. Underleverandører

Leverandøren har på eget ansvar rett til å la oppdraget helt eller delvis utføre hos underleverandør. Når hele oppdraget settes ut til underleverandører, så skal kunden informeres. Kunden har imidlertid ikke rett til å protestere mot utplasseringen.

13. Konfidensialitet

13.1. Leverandøren er forpliktet til å behandle kundens forespørsel og oppdrag konfidensielt.

14. Konflikter

14.1. Enhver uenighet om leveransen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene mellom partene ikke gir noen løsning, kan tvisten forelegges VISKOMs Konkurranse- og tvisteutvalg. Fører heller ikke den uttalelsen til noen enighet, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kap. 32.


Last ned PDF ~250kB