UnitedPress Trykkeri - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Trykkeriet | Miljø aktiviteter

Å være en god arbeidsplass er noe vi tar på alvor. Trives vi, så trives du, så enkelt er det bare.
Derfor er vårt fokus på mennesker, miljø og samfunnsanvar, men vi lar ikke dette gå på bekostning av verken pris eller kvaliteten på det vi produserer.

Vår miljøpolitikk:

Forpliktelse

Vi forplikter oss med dette til å gjennomføre UnitedPress Trykkeri sine aktiviteter på en måte som gir minst mulig miljøpåvirkning, samt å overholde alle relevante lovfestede og andre selvpålagte miljøkrav.

Opplæring - integrering

Vi skal lære opp og motivere alle medarbeiderne i UnitedPress Trykkeri til å utføre sine oppgaver i henhold til vår miljøpolitikk. Retningslinjer, handlingsplaner og rutiner som følger av denne politikken skal innarbeides som en vesentlig del i hele organisasjonen. Dette gjelder også de som eventuelt arbeider på vegne av UnitedPress trykkeri.

Påvirkning

Vi skal påvirke våre omgivelser til å bidra. Dette gjelder våre kunder, leverandører og underleverandører.

Forbedring

Vi skal stadig forbedre vår strategi og planer med hensyn til miljøprestasjon med utgangspunkt i myndighetenes lover og forskrifter. Vi skal redusere miljøpåvirkningene ved å anvende moderne teknologi så langt det er økonomisk forsvarlig.

Produksjon

Vi skal produsere med tanke på effektiv bruk av råmaterialer og energi. Vi skal produsere og levere varer som ikke gir unødvendig miljøpåvirkning. Vi skal minimalisere skadelige miljøpåvirkninger, samt ha sikker og ansvarlig håndtering av avfall.

Revisjon - Informasjon

Vi skal regelmessig gjennomføre miljørevisjon og vurdere overholdelse av lovbestemte og selvpålagte krav, samt bedriftens miljøpolitikk og prinsipper. Dessuten skal vi med jevne mellomrom gi informasjon om miljøforholdene til de ansatte, styret og aksjonærene.

Vår visjon: Vi skal inspirere til engasjement for menneskene og miljøet.

Årlig gir vi ut en rapport som beskriver våre resultater og mål i arbeidet med miljø og samfunnsansvar.

Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne salgskonsulenter, dersom du behøver mer informasjon.